Regelverk

Inbjuden gästföreläsare (huvudföreläsare) svensk eller utländsk (godkänns av vetenskaplige sekreteraren): Inget arvode. Mötet står för resa ekonomiklass, boende under kongressen, kongressavgift samt bankett och ev övrig kvällsaktivitet.
Dessa föreläsare anmäls separat av arrangörskommittén. Detta gäller även gästföreläsare inbjudna av delföreningarna.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/moderator ej medlem i SOF (annan yrkeskategori än
ortoped) som endast deltar vid enstaka tillfälle under veckan: Inga arvoden. Mötet står för
rimliga resekostnader, ev boende och kongressavgift den aktuella dagen. Kontakta respektive
programansvarig.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/symposiearrangör som är medlem i SOF:
Fri kongressavgift aktuell dag. Om deltagande flera dagar, 1500 kr rabatt på totala kongressavgiften.

Moderator som är medlem i SOF: Inga arvoden. Huvudman förväntas stå för resa, boende och
kongressavgift. Vid frågor kontakta respektive programansvarig.

Instruktörer vid instruktionskurs: Eventuellt arvode av firman som håller kursen. Firman står för
kongressavgift den aktuella dagen, resa och eventuellt boende.

Deltagare med fria föredrag/poster: Betalar kongressavgift, resa och boende som vanlig deltagare.

Examinator på ortopedexamen: Inga arvoden. Examensmiddag på kvällen. Om enda uppdrag under
veckan står föreningen för rimliga resekostnader och eventuellt boende den aktuella dagen.

SOF:s regelverk för moderatorer

 • Moderatorer bör fördelas så att mångfaldsaspekten av SOFs medlemmar och därmed auditoriet återspeglas.
  Den egna klinikens kollegor är en viktig rekryteringsbas för moderatorer.
 • Att vara moderator är ett hedersuppdrag varför ingen ersättning utgår.
 • Moderator skall i likhet med föredragshållare presentera eventuellt jäv avseende kommersiella intressen samt
  eventuellt jäv i förhållande till föredragshållare i aktuell session.
 • Moderator tillser att en professionell stämning och atmosfär råder under sessionen.
 • Moderator tillser att alla talare kommer till tals.
 • Moderator tillser att diskussionen hålls saklig.
 • Moderator beaktar tidsaspekter så att sessionen kan avslutas inom stipulerad tid.

Regelverk SOF Ortopediveckan –bindningar

Bestämmelser avseende intressekonflikter/jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer. Anges i text på bild eller muntligt i presentationen:

1. Deklaration av intressekonflikt och jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer: Exempel: ”Jag har för närvarande eller har de senaste 5 åren haft arvode, uppdrag, befattning, forskningsanslag eller forskningsbidrag från företag eller annan intressent” (t ex forskningsfinansiär). Ange källa/källor.

2. Deklaration av andra former av bindningar för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer: Exempel: ”Jag har bindning till företag i form av släktskap eller nära relation till person i företag eller intressent, aktier i företag, lån i företag eller annan typ av bindning till företag eller intressent.”

3. Deklaration av intressekonflikt och jäv avseende forskning som presenteras på Ortopediveckan: För alla forskningsrapporter som presenteras skall anges vilken/vilka parter som bidragit till finansieringen av studien.