Svensk Ortopedisk Förenings främsta mål är att främja utvecklingen av ortopedin i Sverige
och internationellt. Detta sker främst genom att stödja och utveckla forskning och utbildning inom ämnet.

I takt med att medlemsantalet i föreningen ökat har också formen för våra möten ändrats.
Ortopediveckan är Svensk Ortopedisk Förenings årligen återkommande årsmöte, en
föreningsangelägenhet som anordnas av SOFs styrelse med hjälp av olika kliniker runt om i landet

I år är det Umeå som planerar och genomför Ortopediveckan 2017 på SOFs uppdrag och i samarbete med styrelsen. Utställningen administreras, likaså på uppdrag av SOF, av Arnold Persson, Traveko AB.
Det som från början var enbart årsmöten har idag formats till möten som varar i dagarna fem och innehåller Ortopedexamen, instruktionskurser, symposier, föredrag och en omfattande utställning med många inslag av utbildningskaraktär. Varje årsmöte brukar innehålla ett 60-tal vetenskapliga presentationer och ett 10-tal symposier och föreläsningar av inbjudna experter.
Genom denna kombination av redovisning av forskning inom svensk ortopedi, tillsammans med sammanställningar av kunskapsfronten, försöker SOF att kombinera vetenskap med utbildning.

Historik
Under början av 1940-talet var den svenska ortopedindelad i tre delar, Sophus von Rosen kallade dem ”Treoenigheten”: Vanförevården på de fyra anstalterna i Helsingborg, Stockholm, Göteborg och Härnösand. Den kirurgiska tuberkulosvården vid kustsanatorierna i Vejbystrand (utanför Ängelholm), Apelviken (vid Varberg), Styrsö (utanför Göteborg) och Solhems sjukhus i Borås.
De ortopediska lasarettsavdelningarna i Lund, Malmö och på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

På initiativ av von Rosen samlades 18 ortopeder på Svenska Läkarsällskapet i Stockholm den 25 november 1944 och bildade Svenska Ortopedförbundet. Mötet avrundades med en bättre middag på Grand Hotel. Herrarna (för det var uteslutande sådana) bar frack. I fortsättningen hölls årsmötena i huvudstaden i anslutning till Riksstämman. År 1949 bytte man namn till Svenska Ortopedföreningen.
Några år senare, 1953, var det åter dags för namnbyte, nu till Svensk Ortopedisk Förening – det namn som än idag gäller. Året därefter, 1954, blev föreningen en sektion inom Svenska Läkarsällskapet.

För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi.
Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till ”Ortopediveckan”. Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedkliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.
SOF medverkar också till att föra fram ortopediska ämnen vid Läkarstämman. Föreningens medlemsorgan, Ortopediskt Magasin, utgör en viktig källa för att sprida kunskap och information. I övrigt har SOF aktivitet och engagemang inom en rad olika områden, såsom de ortopediska kvalitetsregistren.

Utbildning
Föreningen ansvarar också för att formulera målbeskrivning för specialistutbildningen och har publicerat en handbok som specificerar målbeskrivningens kunskapsmål.
SOF deltar och arbetar aktivt med kvalitetskontroll av specialistutbildningen genom SPUR. Varje år anordnar SOF ”Ortopedexamen” som är en specialistexamen med en skriftlig del och en muntlig/praktiskt del.

Fackligt engagemang
Genom representation i läkarförbundets fullmäktige och kontinuerligt styrelsearbete med fackliga frågor tillvaratar föreningen medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intresse. I styrelsen finns en särskild facklig sekreterare.

Internationellt samarbete
Föreningen har ett omfattande internationellt samarbete genom stark representation i flera internationella föreningar såsom Nordic Orthopaedic Federation (NOF), European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) och European Union of Medical Specialists (UEMS).

Delföreningar
Ökad specialisering och särskilda intresseområden inom ortopedi har resulterat i att ett tiotal delföreningar har bildats inom SOF. Delföreningarna deltar aktivt under ortopediveckan och arrangerar egna symposier och sammankomster under mötet.

Frågor och synpunkter
Har du frågor om eller synpunkter på SOFs verksamhet är du välkommen att kontakta oss på sofkansli@ortopedi.se så vidarbefordras ditt meddelande till berörda personer inom styrelsen.